Logger Script

วิธีที่จะยกกระชับผิวที่หย่อนยานให้ถูกต้อง
LiftingLifting นั้นเป็นวิธีที่เคลื่อนย้ายผิวอย่างง่าย ทำให้ผิวฟื้นตัวในเวลาอันเร็ว ใช้ซ่อมแซ่มผิวที่หย่อนคล้อยไม่

เต่งตึ่งเนื่องจากความเครียด การทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ในคนอายุ 20ปีท้ายๆใช้ด้ายเย็บที่มีลักษณะพิเศษ

ในการฉีดจับโครงหน้าที่หย่อนคล้อยจากนั้นยกกระชับสู่จุดที่เคยอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ดูหน้าเด็กเหมื

อนแต่ก่อน และดูมีน้ำมีนวลด้วยสามารถรักษาโครงหน้าที่ลูกค้าต้องการ โดยเลือกการระดับการยกกระชับได้ต

ามลักษณะผิวและการหย่อนย้อย ให้ได้หน้าที่สวยงามตามต้องการหลังจากศัลยกรรมแล้ว สามารถปรับเปลี่ยน

ให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดทันทีเพราะไม่มีการผ่าตัด จึงไม่ต้องกลับเรื่องเลือดออก และไม่มีการเย็บด้ายจึงสามารถ

ใช้ชีวิตปกติได้ทันทีหลังจากศัลยกรรม


Lifting นั้นเป็นวิธีที่เคลื่อนย้ายผิวอย่างง่าย ทำให้ผิวฟื้นตัวในเวลาอันเร็ว ใช้ซ่อมแซ่มผิวที่หย่อนคล้อยไม่เต่งตึ่งเนื่องจากความเครียด การทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ในคนอายุ 20ปีท้ายๆใช้ด้ายเย็บที่มีลักษณะพิเศษในการฉีดจับโครงหน้าที่หย่อนคล้อยจากนั้นยกกระชับสู่จุดที่เคยอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ดูหน้าเด็กเหมือนแต่ก่อน และดูมีน้ำมีนวลด้วยสามารถรักษาโครงหน้าที่ลูกค้าต้องการ โดยเลือกการระดับการยกกระชับได้ตามลักษณะผิวและการหย่อนย้อย ให้ได้หน้าที่สวยงามตามต้องการหลังจากศัลยกรรมแล้ว สามารถปรับเปลี่ยนให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดทันทีเพราะไม่มีการผ่าตัด จึงไม่ต้องกลับเรื่องเลือดออก และไม่มีการเย็บด้ายจึงสามารถใช้ชีวิตปกติได้ทันทีหลังจากศัลยกรรม

LiftingของFRESH

Ultra V Lifting, Whirl Lifting, Omega Lifting ลักษณะการยกกระชับเหล่านี้ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเป็นธรรมชาติมาก ลูกค้าจึงสามารถเลือกให้เหมาะกับตนได้

บริเวณที่จะยกกระชับ


รูปก่อนหลัง


ยกกระชับและลดเลือนริ้วรอยเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น

LINE ID
@fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์


Line ID @fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์